หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  บรรยายเรื่องยาเสพติด
  -  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 2 วัน
  -  โครงการฝึกอบรม จริยธรรม คุณธรรม ในระบบราชการ
  -  บรรยาย การคิดเชิงระบบ
  -  วิทยากรกระบวนการ
  -  พิธีกรและผู้ดำเนินอภิปราย
  -  ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีต่างๆ
  -  ผู้ดำเนินอภิปรายในเวที่ต่างๆ
  -  ร่วมนำเสนอ ในเวทีต่างๆ ในการระดมความคิดเห็น
  -  ทอล์คโชว์
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  วิทยากรบรรยายการเขียนแผนธูุรกิจ
  -  การทำงานด้วยหัวใจ
  -  สัมภาษณ์รายการวิทยุ ประเด็น " สิทธิผู้บริโภค "
  -  วิทยากร รากฐานประชาธิปไตย
  -  จดจ่อและจดจำ... ทำได้... ขายถึง
  -  วิทยากร รากฐานประชาธิปไตย
  -  ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ
  -  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร
  -  วิทยากร
  -  การบริการสู่ความเป็นเลิศ
  -  การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ
  -  การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน
  -  กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
  -  ขายอย่างเซียน
  -  บรรยาย " การสื่อสารในที่สาธารณะชน "
  -  ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที 2
  -  การบริการสู่ความเป็นเลิศ
  -  สู่เส้นทางวิทยากร
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 4
  -  การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  -  เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 8
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 9
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 10
  -  การบริการด้วยหัวใจ
  -  การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
  -  การคิดเชิงสร้างสรรค์
  -  เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกรในงานประชาสัมพันธ์
  -  การบริหารเวลา
  -  หลักสูตร " พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา"
  -  ระเบียบวิธีการวิจัย
  -  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  -  การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
  -  โต้วาที
  -  ประสบการณ์ในการพูดของข้าพเจ้า
  -  บรรยาย การทำงานด้วยหัวใจ
  -  แซววาที
  -  เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วนงานสาธารณสุข
  -  การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง"
  -  พิธีกรงานแต่งงาน ณ โรงแรมแม่น้ำ
  -  บรรยาย หัวข้อ การบริการด้วยหัวใจ
  -  ครบเครื่องเรื่องนักบริหาร
  -  การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรอย่างมืออาชีพ
  -  การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนของหน่วยงานสาธารณสุข
  -  โต้วาที โลกนี้ไม่ควรมีวันวาเลนไทน์
  -  จริยธรรม คุณธรรม เสรีภาพ ความรับผิดชอบ
  -  การพูดและการเป็นโฆษกที่ดี
  -  ส่งเสริมการบริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับพนักงานเดินหมาย
  -  เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี
  -  พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ
  -  กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักมนุษย์สัมพันธ์
  -  การใช้วาทศิลป์ขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร
  -  นักทำงานยุคใหม่ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
  -  ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ
  -  กฏหมายที่ประชาชนควรรู้
  -  การจัดการธุรกิจยุคใหม่ในตลาดโลก
  -  กรรมการตัดสินโครงการ S2M
  -  Be ready for the working spear
  -  การสร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจ
  -  การพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพของผู้นำและการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่การตลาดยุคใหม่
  -  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
  -  การสร้างสุขสนุกกับงานบริการ
  -  เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  -  การเสริมสร้างภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมและความเสียสละเพื่อส่วนร่วม
  -  การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
  -  เรียนอย่างไรให้มีความสุข
  -  บรรยาย กฏหมาย
  -  บรรยาย กฏหมาย
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
วิทยากรบรรยายการเขียนแผนธูุรกิจ
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพเพื่อการจัดทำแผนธุรกิจ

จังหวัดพะเยา...จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพเพื่อการจัดทำแผนธุรกิจ จำนวน 4 รุ่น จำนวนผู้นำกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 3 คน จำนวน 100 กลุ่ม รวม 300 คน ระหว่างวันที่ 17 - 28 มีนาคม 2551

นายอาคม วงศ์สว่าง พัฒนาการจังหวัดพะเยา แถลงว่า จังหวัดพะเยาโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพเพื่อการจัดทำแผนธุรกิจ จำนวน 4 รุ่น จำนวนผู้นำกลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 3 คน จำนวน 100 กลุ่ม รวม 300 คน ระหว่างวันที่ 17 - 28 มีนาคม 2551

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มอาชีพเป้าหมาย มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มของตนเอง และสามารถจัดทำแผนธุรกิจของตนเองได้...

มีกิจกรรมต่าง ๆดังนี้คือ วันที่ 1 - 2 เป็นภาคทฤษฎี สำหรับการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการจัดทำแผนธุรกิจ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวนพะเยา อาจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ และในวันที่ 3 เป็นการนำทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพดีเด่นที่มีการจัดทำแผนธุรกิจ โดยได้กำหนดจุดศึกษาดูงานที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่...

จาก...http://cddweb.cdd.go.th/phayao/plan_business.htm ...
  
การทำงานด้วยหัวใจ
บรรยาย ณ วัดบูรพา จังหวัดร้อยเอ็ด ในหัวข้อ " การทำงานด้วยหัวใจ " ...
  
สัมภาษณ์รายการวิทยุ ประเด็น " สิทธิผู้บริโภค "
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ สัมภาษณ์รายการวิทยุ ประเด็น " สิทธิผู้บริโภค " เพื่อให้ข้อมูล ความเคลื่อนไหว ประเด็นทางกฏหมาย องค์กรต่างๆ ที่ทำงานด้านบริโภค ...
  
วิทยากร รากฐานประชาธิปไตย
วิทยากร รากฐานประชาธิปไตย ณ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ...
  
จดจ่อและจดจำ... ทำได้... ขายถึง
เป็นวิทยากรบรรยาย ใน Concept “จดจ่อและจดจำ... ทำได้... ขายถึง” แก่พนักงานแนะนำ และจัดเรียงสินค้า รวมถึงหัวหน้างานขั้นต้น (Supervisor)
เป็นวิทยากรให้แก่บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 450 คน โดยพูดเรื่องเกี่ยวกับการขาย โ...ดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 150 คน (จึงต้องบรรยาย 3 รอบ ในหัวข้อการขาย) ที่ ชะอำ ณ โรงแรม รีเจนซี่ วิงดูเพิ่มเติม ...
  
วิทยากร รากฐานประชาธิปไตย
เป็นวิทยากร รากฐานประชาธิปไตย(บรรยายให้ครูภาคเหนือตอนล่าง เพื่อนำไปสอนหรือบรรยายให้แก่นักเรียนและคนทั่วไป)ครับ จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ...
  
ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ
วันที่ 5 เมษายน 2554 เข้าร่วมโครงการระดมสรรพกำลังเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ สำหรับเด็กและเยาวชน ภาคส่วนการเมือง ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก ศูนย์การอบรมสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ชั้นบนสุดของอาคารจอดรถศูนย์ราชการฯ)
...
  
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร
วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 ร่วมอบรม " กลยุทธ์ประชาสัมพันฃ ...
  
วิทยากร
วันที่ 2 มิถุนายน 2554 เป็นวิทยากร " การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ" และนำกิจกรรม แวคแรลลี่ ณ ห้องประชุมเรือสำราญ ...
  
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
บรรยายในหัวข้อ " การบริการสู่ความเป็นเลิศ " ณ โรงแรมเกทเวย์ จัดโดยสำนักงานจัดหางาน ...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.