หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  สินค้า
หลักสูตร  การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
   สินค้า ทั้งหมด
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายเรื่อง การบริการสู่ความเป็นเลิศแก่เจ้าหน้าที่ที่ดินและผู้บริหาร ...
   
การทำงานเป็นทีม(พลังทีม)
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การทำงานเป็นทีม" ให้แก่หัวหน้างานและพนักงานของบริษัทสินธานี ณ ห้องประชุมของบริษัทสินธานี ...
   
การพูดต่อหน้าที่ชุมชน
บรรยายให้แก่ นายกและสมาชิก เทศบาลดงเจน ...
   
หนังสือ วาทะวาที
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดต่อหน้าที่ชุมชน เขียนโดย..ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์


...
   
หลักสูตร " การบริการ "
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร กรรมการของสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง “ จิตวิทยาในงานบริการ ” ...
   
การทำงานเป็นทีม
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายเรื่องการทำงานเป็นทีมให้แก่เครือข่ายคุมประพฤติ ...
   
การพัฒนาสื่อ
พัฒนาศักยภาพดีเจเยาวชน3G
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายในหัวข้อ สื่อสาร..... งานศิลป์ / รูปแบบการพัฒนาสื่อและการประยุกต์ใช้สื่อที่เหมาะสม ณ ศูนย์อบรม ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดีเจเยาวชน3G เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ...
   
หลักสูตร การพัฒนางานด้านการขาย
ตัวอย่าง การบรรยาย เรื่องจดจ่อและจดจำ... ทำได้... ขายถึง
เป็นวิทยากรบรรยาย ใน Concept “จดจ่อและจดจำ... ทำได้... ขายถึง” แก่พนักงานแนะนำ และจัดเรียงสินค้า รวมถึงหัวหน้างานขั้นต้น (Supervisor)
เป็นวิทยากรให้แก่บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 450 คน โดยพูดเรื่องเกี่ยวกับการขาย โ...ดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 150 คน (จึงต้องบรรยาย 3 รอบ ในหัวข้อการขาย) ที่ ชะอำ ณ โรงแรม รีเจนซี่ วิงดูเพิ่มเติม ... ...
   
การทำงานด้วยหัวใจ
การทำงานด้วยหัวใจ
โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
คนที่ทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานกินเดือน เมื่อทำงานไปนานๆ มักเกิดอาการเบื่อหน่าย ท้อแท้ ท้อถอย ไม่อยากทำงาน บางคนถึงขนาดอยากออกไปประกอบกิจการส่วนตัว หลักสูตร " การทำงานด้วยหัวใจ " สามารถช่วยท่านได้ ...
   
พระจักรพล โฆสวโร มอบหนังสือ " พูดอย่างมีกึ๋น "
พระจักรพล โฆสวโร มอบหนังสือ " พูดอย่างมีกึ๋น " แต่งโดย อ.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ให้กับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ได้นำนักเรียนมาทำความสะอาดในวัดป่าสันติวิเวกวนาราม
...
   
มอบแก่ห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้
ลบโพสต์สุทธิชัย ปัญญโรจน์CAP LIVE
สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วิทยากรประจำ แคปวิชั่น มอบหนังสือ " พูดอย่างมีกึ๋น " ราคา 85 บาท ภายในเล่มมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน คำคม คำกลอน กิจกรรมทางการพูด ตัวอย่างการพูดประเภทต่างๆ (คำนิยมเขียนโดย อ.อุสมาน ลูกหยี )ให้แก่ห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนเทศบาล 3
ท่านสามารถซื้อหนังสือได้ ณ ร้านขายหนังสือชั้นน...ำทั่วประเทศวันนี้
www.drsuthichai.com ...
   
ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้แก่ นิสิตสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวชั่น ...
   
การคิดเชิงระบบ System Thinking
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การคิดเชิงระบบ " System Thinking แก่ผู้บริหาร ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ...
   
9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ หัวข้อ 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทสินธานี บริษัท skk บริษัทแอกโกออน บริษัท นิ่มงีเส็ง เป็นต้น ...
   
9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ
9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ หัวข้อ 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทสินธานี บริษัท skk บริษัทแอกโกออน บริษัท นิ่มงีเส็ง เป็นต้น
...
   
หนังสือ ศิลปะการขาย
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ เขียนโดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

...
   
การนำเสนออย่างมืออาชีพ
บรรยาย การนำเสอนอย่างมืออาชีพ แก่ เทศบาลห้วยลาน ...
   
กลยุทธ์ความสำเร็จในการบริหาร
หลักสูตร กลยุทธ์ความสำเร็จในการบริหาร
มีเนื้อที่เกี่ยวข้องกับ ทักษะของการบริหาร การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การทำงานเป็นทีม ...
   
ร่วมรายการโทรทัศน์ดาวเทียม
ร่วมสัมภาษณ์ อาจารย์อุสมาน ลูกหยี ในรายการแคป วิชั่น ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในประเด็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการกีฬา ...
   
หลักสูตร องค์ประกอบของงานขาย
บรรยายให้ ธุรกิจเครือข่าย และบริษัทประกันชีวิต เกี่ยวกับองค์ประกอบของงานขาย ...
   
การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การทำงานอย่างไรให้มีความสุข " ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบุคคลของโรงงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยบรรยาย ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ...
   

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.