หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
  -  ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
ข้อมูลประวัติส่วนตัว ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
(เผยแพร่เพื่อการเรียนรู้ สำหรับผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาตนเอง)
ประวัติของแต่ละคนก็มีความสำคัญแต่ไม่สำคัญเท่าอนาคตว่าเราตั้งเป้าหมายว่าอย่างไร
ดังนั้นจงอย่ามอบปัจจุบันและอนาคตให้กับอดีต
ผมเคยผิดพลาดในเรื่องการเรียนหนังสือจนถึงขั้นจะถูกให้ออก (Retire)
แต่เพราะผมมีความฝันอันยิ่งใหญ่ มันจึงไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม
Academic CV pdf version click
Academic CV (English version) click
เอกสารเผยแพร่ โดยองค์กร/หน่วยงานต่างๆ ที่นำเสนอเรื่องราว ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ (pdf) click

เจ้าของผลงานเขียน เพื่อการเรียนรู้การจัดการความคิด XMIND + MindManager Pro 6/7/8

งานสังคมปัจจุบัน (update)
1. กรรมการกลาง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 - ปัจจุบัน
2. เลขาธิการสมาคมผู้บริโภค จังหวัดขอนแก่น 2551- ปัจจุบัน
3. ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดขอนแก่น คนที่ 2(มีสองคน) 2549 - ปัจจุบัน
4. ประธานชุมชนจักรยานวันอาทิตย์ จังหวัดขอนแก่น 2549 - ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2552 พลิกผันชีวิตจากราชการสู่การเป็นนักเรียนรู้อิสระ(ลาออกจากราชการ ด้วยตำแหน่งสุดท้าย หัวหน้างานสนับสนันภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น) ชีวิตหลังลาออกจากราชการ --> เดินทาง ถ่ายภาพ เขียนหนังสือ อ่านหนังสือ ดูแลครอบครัว และ Home School (ทำบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้)

ข้อตกลงก่อนอ่าน : ให้นำกระดาษเปล่าพร้อมดินสอหรือปากกามาวางไว้ตรงหน้า จากนั้นอ่านประวัติผมช้าๆ ทีละบรรทัด พร้อมทั้งเขียน
ประวัติของตัวท่านเองไปพร้อมๆ กัน เมื่อทำเสร็จจนบรรทัดสุดท้ายให้ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นทบทวนประวัติตัวท่านเอง หากท่าน
ทำตามที่ผมแนะนำท่านจะได้เห็นภาพรวมของชีวิตคนๆ หนึ่งที่อยู่ในกำมือของท่าน ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในกำมือของท่าน
เมื่อพร้อมแล้ว ลงมืออ่านได้เลยครับ

ชื่อ นายประชาสรรค์ นามสกุล แสนภักดี ชื่อเล่น โหน่ง,chasan, สรรค์
English Name : PRACHASAN SAENPAKDEE
คำแนะนำตัวเวลาพิธีกรจะเชิญขึ้นเวทีบรรยาย : ไอ้หนุ่มที่มากด้วยความฝัน ประชาสรรค์ แสนภักดี

วันเกิด เสาร์ (Leonado Da Vinci ก็เกิดวันเสาร์) ที่ 14 มีนาคม 2513 ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า(เดิม) ปัจจุบัน ตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เวลาประมาณ เย็นๆ ตอนที่ชาวบ้านหนองโจดกำลังแห่ผ้าผเวส ในงานบุญมหาชาติ ตอนแรกจะถูกตั้งชื่อเป็น Phrawase Sandorn ให้เข้ากับสถานการณ์

เฮ็ดดีไว้ไผ่บ่เห็นก็ตามซ่าง
เฮ็ดชั่วไว้ไผ่สิย่องกะซ่างตาม (บ่งึด)

การศึกษา
อนุบาล - ไม่ได้เรียนอนุบาลเพราะอยู่ชนบท (บ้านนอก) ใช้วิธีไปนากับพ่อ ขี้หลังควาย เพื่อฝึกทักษะชีวิต (Life Skill)
ประถมศึกษา - ป.1-ป.4 เรียนที่โรงเรียนประชาบาลบ้านสะอาด ตำบลเมืองเก่า อ.เมือง ขอนแก่น (เคยสอบได้ที่ 1 ตอนอยู่ ป.1 ที่ 3 ตอนอยู่ป.2) ( Top of the Class)
ประถมปลาย - ป.5-ป.6 เรียนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่(ท.ขก.8) ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น (ระหว่างเรียน ได้เป็นนักแสดงลำตัดของโรงเรียนไปแสดงในงานไหม ขอนแก่น-เป็นตัวประกอบ) เริ่มต้นชีวิต การเป็นผู้รักษาประตูทีมฟุตบอล ตอนอยู่ ป. 5 โดยเริ่มจากการเต๊ะบอลกินเงิน ทำหน้าที่ผู้เรักษาประตูตั้งแต่นั้นมา โดยจำนวนประตูที่ถูกยิงเข้า จนถึงตอนเรียนมหาวิทยาลัย ประมาณ 120 ลูก
มัธยมศึกษาตอนต้น - สอบเข้าเรียนที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อ.เมือง ขอนแก่น อยู่ห้อง ม.1/2 เกรดเทอมแรก 1.96 รองสุดท้ายของห้อง
- ม.2 อยู่ห้อง 2/2 เกรด 2.15 ได้รางวัลรองชนะเลิศตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English- แววเริ่ม ออก)
- ม.3 อยู่ห้อง 3/2 เกรดเฉลี่ยจบมอต้น 2.48 แต่ตอนอยู่ ม.3 สอบได้คะแนน Top ของชั้น ทุกวิชา และได้เป็นหัวหน้าชั้น ม.3/2 ด้วย(แววการเมืองเริ่มออก)

แต่ละคนมีวิถีทางของตนเอง จงเลือกที่จะเดินให้เต็มเท้าในทางที่ตนเลือก

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4 สอบเรียนต่อ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ลำดับที่ 2 ในการสอบเข้า รองจากที่หนึ่ง ชื่อ นางสาวรุ่งฟ้า ถนัดค้า จากนั้นวิชาที่เรียนตอน ม.ปลายจะได้คะแนน top ตลอด ไม่ว่า math chem physic bio ไม่ได้แต่ภาษาอังกฤษ เริ่มสนใจการสอบเทียบตอนอยู่ ม.4 ปรากฎว่าตอนม.4 สอบผ่าน 6 วิชา
ม.5 สอบเทียบผ่านเพิ่มอีก 2 วิชา รวมเป็น 8 วิชา จึงมีสิทธิสอบเรียนต่อ มหาวิทยาลัย
ปลายปี ม.5 ลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการนักเรียนของโรงเรียน(ไม่ได้ทำหน้าที่เนื่องจากสอบ entrance ได้) ตอน ม.5 ได้รางวัลรองชนะเลิศเปิด dictionary ประเภทเปิดเร็ว
ม.6 ไม่ได้เรียน เพราะสอบเทียบได้และ Entrance ติด จบ ม.5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.59 มีคะแนนเป็นอันดับ สองของระดับชั้น ม.5 มีเพื่อน สมัยนั้นคือ ทพญ.ปิยวดี ได้คะแนนสูงสุด
กิจกรรมการเมือง ตอนเรียน ม.ปลาย ลงสมัครเป็นกรรมการนักเรียน ของโรงเรียน แต่เนื่องจาก ต้องไปเรียนต่อ มหาวิทยาลัยเลยไม่ได้ทำหน้าที่ กรรมการนักเรียน ผลงาน เด่น ในทางการเมือง สมัยเรียน ม.ปลาย ก็คือ การเข้าพบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อขอคำอธิบายว่า ทำไม จึงทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างวงดุริยางค์ แทนที่จะซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้นักเรียนอ่าน (กำลังวางแผนเดินขบวนหน้าเสาธง ในวันที่ หาเสียง กรรมการ นักเรียน ปรากฎว่า วันดังกล่าว ผอ.ไม่อยู่ เลย อดเดินขบวน - หากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รับรู้ กรุณาอย่าเอาอย่างนะ)

ชีวิตที่สมบูรณ์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ... แต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน

การศึกษาอุดมศึกษา
- พ.ศ. 2530 เข้าเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัส 306009-2 โดยมีประสบการณ์ ในด้านต่างๆ ระหว่างเรียนดังนี้คือ
1. ปี 1 เป็นหัวหน้าทีมโต้วาทีน้องใหม่ เข้ารอบสอง ตกรอบสอง(แววนักพูดเริ่มออก)
2. ปี 1 สอบได้คะแนนวิชา Physics 99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยได้คะแนน เท่ากับเพื่อนที่ได้เกียรตนิยม คือ ภญ.รัชฎาพร วิสัย(3.95)
3. ปี 1 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันปืนยาวชาวบ้าน กีฬาน้องใหม่ประเภททีม
4. ปี 2 เข้าร่วมทีม "สัจจธรรม" สมัครเป็นกรรมการบริหาร อมข.-องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของพี่ปิง นายสมร สุวรรณพรม ในตำแหน่งฝ่ายสาราณียากร ได้รับเลือกเข้าไปทำงาน ปลายๆ ปี ได้เป็นประธานสาราณียากร 1 ใน 15 ตำแหน่ง ของ สมข.
5. ปี 2 เป็นฝ่ายวิชาการ ชมรมอีสาน(ระยะเวลา 5 เดือน)
6. ปี 2 เป็นผู้รับผิดชอบนำทีมนักกีฬาคณะเภสัชศาสตร์ ไปร่วมการแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ปี 3 เป็นรองประธานชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Photo Club)
8. ปี 3 เป็นอุปนายก สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายกิจการภายนอก
9. ปี 3 ได้รับเกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยในฐานะ "ผู้ริเริ่มและร่วมรับผิดชอบกีฬาเภสัชสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. ปี 4 เป็น สมาชิกสภานักศึกษา ประเภทคณะเภสัช
11. ปี 4 เป็นหัวหน้าบ้าน ในการออกฝึกภาคสนามฯ ComMed อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
12. ปี 5 ตั้งพรรคการเมือง ชื่อ สันติธรรม ได้ทั้งหมด 15 เสียง ในสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. ระหว่างเรียนอยู่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหน้าที่เป็นนักฟุตบอลของคณะเภสัชศาสตร์ ในตำแหน่ง ผู้รักษาประตู ตลอดระยะเวลา 5 ปี ผลงานที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะในฐานะนักฟุตบอล ก็คือ การที่สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้าแชมป์ แห่งประเทศไทย ในการแข่งขัน กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
14. ยังมีอีกหลายอันมันยาว เอาไว้แค่นี้ก่อน

ไม่มีอะไรเป็นไปไมได้ ถ้าหัวใจกล้าล้มเหลว (Dare to Fail)

การศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
- 2539-2540 ศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน หลากหลายด้าน ประกอบด้วย การเป็นรองประธานรุ่น สม. รุ่นที่ 6, เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยาย " การพัฒนาฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access 2.0 " ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2542 - 2543 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา การบริหารการพัฒนา (Development Administration) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียนไม่จบเนื่องจาก สอบเรียนต่อในระดับ ปริญญาเอก ด้วยวุฒิ สม.จากเชียงใหม่ (แต่หัวใจยังรัก การบริหารการพัฒนาอยู่เหมือนเดิม - ระหว่างเรียน เทอมที่หนึ่งได้เกรด 4.00 และเป็นหัวหน้าชั้น ระหว่างเรียน ปริญญาโท ที่ มข.)
- 2549 สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอกสาขา พัฒนศาสตร์ (Development Science) มหาวิทยลัยขอนแก่น หัวข้อ Dissertation ชือ "การจัดการความรู้ของเครือข่ายทางสังคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ" - Knowledge Management of Social Network for Health Consumer Protection ใช้เวลาเรียนเต็มระยะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นี่หากเขามีต่ออายุได้หรือเป็น Super ได้ ก็คงจะได้ต่อ

ตำแหน่งงานเพื่อสาธารณะ
- ปี พ.ศ. 2543 ประธานชมรมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รองประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2541- ปัจจุบัน 2545 (ปัจจุบันได้ยุติบทบาททางด้านการถ่ายภาพของชมรม เนื่องจากภารกิจหนาแน่น)
- ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น (NGOs- Non Governmental Organization)
- กรรรการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ชุมชน ขก. 100 จังหวัดขอนแก่น (100 mHz)
- รองประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น 2546- ปัจจุบัน
- ผู้ประสานงานโครงการ "รู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ" Media Literacy for Health-MLH งบประมาณ สสส.
- เลขาธิการสมาพันธ์ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น
- เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548-2549
- นายกสมาคมผู้ไม่ดื่มน้ำอัดลม จังหวัดขอนแก่น (รับผิดชอบโครงการประกาศสงครามกับน้ำอัดลม)
- เลขาธิการสมาคมอดีตผู้ไม่ออกกำลังกายจังหวัดขอนแก่น
- เลขาธิการสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น (NGOs)
ปี พ.ศ. 2550
- กรรมาธิการวิสามัญรับความคิดและและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ประจำจังหวัดขอนแก่น (2550)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เสนอชื่อโดย สสร. วิทยา คชเขื่อน

หนึ่งคนล้านความคิด หนึ่งชีวิตล้านความฝัน แต่ชีวิตไม่ได้ยืนยาวเป็นล้านวัน วันนี้จึงต้องรีบทำฝันให้เป็นจริง

อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ปริญญาโท คุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท Health Informatic คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.) ต่อเนื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วิทยาเขต นครพนม,โคราช,อุดรธานี, ยโสธร)
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วสส) สาขาเภสัชกรรม
- อาจารย์พิเศษ สาขาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยาย เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ปริญญาโท กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ปริญญาโท การบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร สารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) หัวข้อ KM และ Knowledge Society

วิทยากรรับเชิญ
- บรรยาย Idea Management ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- บรรยาย Idea Management ให้กับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธรขอนแก่น
- บรรยาย Idea Management ให้กับ โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี
- บรรยาย Idea Management ให้กับ กลุ่มสนับสนุนภารกิจด้านบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
- บรรยาย พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 ให้กับ หน.ส่วนโยธา อบต. จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40 รุ่น
- บรรยาย เครื่องมือการจัดการแนวใหม่ (New Management Tools) ให้กับ โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น, สสจ.หนองคาย
- การบริหารจัดการงบประมาณ และการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้กับ เภสัชกร จังหวัดกาฬสินธุ์
- วิทยากรรับเชิญบรรยาย เรื่องการพัฒนามาตรฐาน GMP ให้กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.)
- วิทยากรรับเชิญบรรยาย เรื่อง "สื่อกับการฆ่าตัวตาย" กรมสุขภาพจิต
- อื่นๆ อีกหลายองค์กร more information
- รายชื่อองค์กร ที่ ภก.ประชาสรรณ์ มีโอกาสได้รับใช้ ในฐานะวิทยากร รับเชิญ click

การวางแผนสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด แต่การนำแผนมาสู่การปฏิบัติสำคัญเหนือสิ่งใดอื่น

งานอดิเรก
- อ่านหนังสือ National Geographic, สารคดี, ถ่ายภาพ, จักรยาน
- สะสม Stamp แบบเป็น Sheet ใหญ่
- สะสมเหรียญ (Coin)
- สะสมหนังสือแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ และแผนที่ในแบบต่างๆ
- สะสมรูปนางแบบ Download จากเว็บไซต์ (ปัจจุบันทำไม่ได้แล้ว เพราะทางสนง.ตำรวจแห่งชาติ Block ไม่ให้เข้าเว็บนางแบบแล้ว)
- สะสมรองเท้าวิ่งและชุดวิ่ง นิยมยี่ห้อ Nike , DMaq และ Adidas
- สะสมกล้องถ่ายรูป (Camera Body) โดย เฉพาะยี่ห้อ Nikon (FM2N สองตัว,Pentax Z1P ,Nikon D70) ในอนาคตตั้งใจจะซื้อเพิ่มอีกตัว แบบว่า มักกล้องมาก มักหลาย ไม่แน่นะอาจจะได้ชมภาพสวยๆ จาก Nikon D200 ราคาขายในท้องตลาด 75,000 บาท
- เขียนหนังสือเรื่องการจัดการความคิด
- วาดภาพด้วย Program Corel Painter IX ซึ่งเป็นงานที่เรียกว่า Digital Drawing
- เล่นดนตรีอีสาน พิณ และโปงลาง
- สะสมตราประทับของโรงแรม และอุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่ที่มีโอกาสเดินทางไปเยือน หรือท่องเที่ยว
- สะสมเหรียญที่ระลึกจากสนามวิ่งเพื่อสุขภาพ (สะสมรายจังหวัด , และสะสมประเภท มาราธอน และ Half marathon
- สะสมหนังสือที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลก ทุก 4 ปี ที่มีการแข่งขัน
- สะสมหนังสือเกี่ยวกับเมืองขอนแก่น และภาคอีสาน
- สะสมหลังสือทรงคุณค่า ทั้งหลาย เช่น หนังสือเล่มแรกที่ออกใหม่ อาทิ Shutter Photography หนังสือถ่ายภาพ

เฮ็ดให้สุด ขุดให้ถึง เชื่อผมนะอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆ หากยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นจนสุดความสามารถ

กิจกรรมอื่นๆ
1. วิทยุสมัครเล่น นามเรียกขาน HS4DHX เคยมีอุปกรณ์ เครื่องวิทยุ Mobile Yaesu FT-2400 ตอนนี้ขายไปแล้ว มีเครื่องมือถือ Yaesu FT-416 ปัจจุบันยังคงใช้งาน พูดคุยอยู่ที่ช่อง 40 ความถี่ 144.975 mHz. เสาอากาศที่ใช้งาน มีความสูง 14 เมตร เป็นประเภท Folded Dipole 4 Stack สี่ห่วง click
2. เป็นนักแต่ง สรภัญญ์ เกี่ยวกับการรณรงค์ด้านสุขภาพ เช่น สรภัญญ์ไข่ผำ สรภัญญ์โรคเอดส์ สรภัญญ์ช้อนกลาง click

2. เป็นช่างภาพอิสระ ใช้กล้องและอุปกรณ์ (อุปกรณ์มือสมัครเล่น เพียงแต่จริงจัง และอยากจะถ่ายภาพเก่งๆ กับเขาบ้าง)
- กล้อง Nikon FM2N จำนวน 2 ตัว + เลนส์ 36-72 mm, 70-210 mm, 90 mm , 24 mm, 35-105 mm,
- กล้อง Pentax ZIP +28-105 mm
- เคยได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ธรรมชาติที่คุณประทับใจ" จัดโดย Fairy Plaza ขอนแก่น ประมาณ ปี 2534 ได้รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 4
- ได้รางวัลที่ 2 และ 3 จากการประกวดการถ่ายภาพบุคคล ในการอบรมของชมรมถ่ายภาพ จ.ขอนแก่น
- ภาพถ่ายเคยได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ Photos and Graphos ได้รางวัล Film 5 ม้วนแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้รางวัล(ประมาณ 10 ปี มาแล้ว)
- ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมถ่ายภาพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2541-ปัจจุบัน)
- ปัจจุบันมีกล้อง Digital Samsung Digimax 800k (เลิกใช้งานแล้ว เนื่องจากความละเอียดต่ำ)
- อุปกรณ์ถ่ายภาพในปัจจุบัน Digital SLR Nikon D70 + 18-70 mm + 28-200 mm , Sigma 10-20 mm (super wide), Flash SB-800, Card ที่ใช้มีหลายแผ่น 2GB, 1GB,512 MB, 256 MB และ 16 MB Lens ตัวใหม่ที่ได้มา 70-300 mm ของ Sigma สำหรับนำมาใช้ถ่ายภาพฟุตบอลโดยเฉพาะ
- กล้องถ่ายภาพที่ใช้งาน ล่าสุด Nikon D200 + 70-200 VR, 12-24 mm Tokina, Flash SB-800 และ Nikon P6000 (GPS) พร้อมFlash SB-400
- เป็นวิทยากรบรรยายการถ่ายภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, ชมรมถ่ายภาพจังหวัดขอนแก่น
- นำเสนอผลงานภาพถ่ายผ่านเว็บไซต์ เพื่อบริการสาธารณะ ในการนำภาพเมืองขอนแก่นไปใช้ประโยชน์ click
- เป็นผู้ประสานงานการบันทึกภาพ ขอนแก่นมาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 1 ,2, และ 3 (โดยมีพี่น้อง ช่างภาพมาช่วยกันด้วยหัวใจปีละกว่า 20 คน) ครั้งที่4 ลงวิ่งเอง ครั้งที่ห้า และ หก เป็นช่างภาพ และกรรมการจัดงาน

มุมมองที่แตกต่างจะนำมาซึ่งการพัฒนา (Different leading to Development) ไม่สำคัญว่าท่านจะใช้อุปกรณ์อะไร ยี่ห้อไหน เพราะคนแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่าง
จงนำเอาความแตกต่างมาร่วมเรียนรู้ สร้างสังคมเข้มแข็งด้วยกัน (หยิบกล้องขึ้นมา เล็ง แล้วกด Shutter)

3. วิ่งเพื่อสุขภาพ (Running for Life)
- เริ่มเข้าสู่วงการวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยการชักชวนของ ภญ.จวบบุญ รักษ์มนุษย์ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บ้านไผ่ ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว เริ่มวิ่งเมื่อ ปลายปี 2538โดยมีผลงานวิ่งที่น่าสนใจดังนี้
- สนามแข่งขันแรกที่ลงแข่งขันคือ การแข่งขันวิ่งขึ้นภูกระดึง ระยะทาง 8.5 กม. ได้ลำดับที่ 5 ได้ถ้วยรางวัลด้วย ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง วิ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบนภูกระดึง
- สนามที่ 2 ร่วมการแข่งขัน marathon sea games course ที่จ.ลำพูน ระยะทาง 42.195 กม. เสียค่าสมัคร 1000 บาท รวมค่าเดินทางแล้วประมาณ 3000

บาท(แพงขนาดนั้นยังไปจ้างวิ่ง-แสดงว่าอาจจะบ้า) ไม่ได้ราลวัล
- ร่วมการแข่งขัน Green Earth Relay marathon เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 200 กม. ประเภททีม 6 คน ได้รางวัลที่ 3 เพราะมีแข่งประเภททีมผสม เพียง 3 ทีม(อิอิ-แต่ก็ภูมิใจ) สนามนี้ค่าจ้างวิ่ง 3500 บาท
- ได้รางวัลที่ 1 ประเภทศิษย์เก่า ในการแข่งขัน minimarathon 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มข-2543
- นอกจากนั้นยังคงไปร่วมการวิ่งตามสนามต่างๆ อีกมากมาย (แต่ไม่ได้รางวัล)
- ปัจจุบัน ภก.ประชาสรรณ์ ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น
- ร่วมเป็นกรรมการจัดงาน ขอนแก่นมาราธอน ครั้งที่ 1 (Marathon Khon Kaen)
- ทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกภาพ การจัดการแข่งขัน วิ่งมินิมาราธอน ที่ดำเนินการ โดย สมาพันธ์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แห่งประเทศไทย ที่มี อ.นิรุจน์ อุทธา เป็นประธานสมาพันธ์
- ดูแลรับผิดชอบการบันทึกภาพนิ่ง ด้วยกล้อง Digital และ Film ตลอดการแข่งขัน ขอนแก่น มาราธอน ครั้งที่ 2 โดยทำหน้าที่ในการประสานงาน ช่างภาพจาก ชมรมถ่ายภาพจังหวัดขอนแก่น
- ปัจจุบันได้หันมาสนใจ จักรยานเสือภูเขา เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเพิ่มเติมขึ้นมาอีก อย่างหนึ่ง โดยได้ก่อตั้ง ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว บ้านหนองโจด ต.บ้านเป็ด กำลังรวบรวมเครือข่ายและทีมงาน ผู้รักการเดินทาง ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวที่ได้สุขภาพไปในตัว ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนหากหัวใจเรา รักถิ่นฐาน
- แผนการในอนาคต กำลังจะเปิดสนามออกกำลังกาย เป็นสนามปั่น MTB อยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับ สถานที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น

ก่อตัวขึ้นใหม่ ด้วยการผลักดันให้มี ชุมชนจักรยานวันอาทิตย์ เพื่อชีวิตและสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น โดยสมาชิกนัดรวมตัวกันที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น เวลา 06.00 น. จากนั้นเคลื่อนตัวไปยังสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการเรียนรู้

ออกกำลังกายตามจริตแล้วชีวิตจะเป็นสุข


4. ผลงานด้านสื่อมวลชน
- ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ช่อง 11 ช่วงปี พ.ศ. 2543 ชื่อรายการ "เวทีผู้บริโภคสัญจร" ดำเนินรายการร่วมกับคุณเครือวัลย์ โพธิ์ศรี (พิธีกรมืออาชีพ)
- ดำเนินรายการวิทยุเพื่อผู้บริโภค ที่ 103 mHz มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2543 ชื่อรายการ "เสียงผู้บริโภค" ร่วมกับคุณเครือวัลย์ โพธิ์ศรี
- ผู้ดำเนินรายการวิทยุ เวทีผู้บริโภค ที่ 104.5 mHz สวพ. ขอนแก่น (รายการเพลงลูกทุ่ง เพื่อผู้บริโภค) ปี 2544
- ผู้ดำเนินรายการวิทยุ คุยกันก่อนนอนกับเภสัชกรขอนแก่น ทาง สวท. 99.5 mHz เวลา 22.00-23.00 น. ทุกวันศุกร์ 2545-2546
- เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ "สื่อสารสร้างสุข" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10-17.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) คลื่น 99.5 mHz เป็นรายการที่เน้นสาระทางด้านสุขภาพ การสร้างนำซ่อมสุขภาพ 2547- ปัจจุบัน (เป็นรายการที่ออกอากาศสด)
- เป็นกรรมการ (Board) ฝ่ายสารสนเทศ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ชุมชน ขก 100 จังหวัดขอนแก่น
- เป็นกรรมการตัดสินการประกวด ร้องสรภัญญ์ ชิงชนะเลิศภาคอีสาน ให้กับ สถานีวิทยุ มก. ขอนแก่น ช่วง เมษายน - พฤษภาคม 2548 (ประกวดทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-14.30 น. วันละ 3 คณะ (โครงการ ดร.อดุลย์ อภินันท์)
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ปริญญาโท สาขา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อบรรยาย "การสื่อสาร กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ"

5. ผลงานด้านการเขียน
- เป็นนักเขียนประจำวารสารสาธารณสุขขอนแก่น column How To และ Idea & Ido ออกเผยแพร่เดือนละ 1000 ฉบับ ส่งไปทั่วประเทศ เริ่มส่งงานเขียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน เขียนมาเป็นเวลา 7 ปี อย่างต่อเนื่องบทความต่างๆ ได้รับการกล่าวถึง และนำไปเผยแพร่โดยหน่วยงานต่างๆ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การนำไปออกรายการวิทยุ นำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
- เขียนหนังสือ คู่มืออาสาสมัครผู้บริโภคภาคอีสาน สำหรับประกอบการฝึกอบรม อาสาสมัครหูฟังโฆษณา ตาอ่านฉลาก ปากร้องเรียน ได้รับการตีพิมพ์กว่า 6000 เล่ม แจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
- ผลงานที่อยู่ระหว่างเรียบเรียง และส่งโรงพิมพ์ (การจัดการความคิด - Idea Management) , Advanced Accesss, MindManager 2002 Manual, และอีกหลายๆ เล่มโปรดรอติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prachasan.com
- ตัวอย่างผลงานเขียนที่เผยแพร่ในรูปแบบ E-Book ที่สามารถ Download ได้ผ่านเว็บไซต์ www.prachasan.com click
- ตัวอย่างผลงานหน้าเว็บ ขององค์กรต่างๆ ที่อ้างอิงถึง click

6. การศึกษาดูงานต่างประเทศ (Go Inter)
- ปี พ.ศ. 2544 ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมกับการพัฒนาแขวงจำปาสัก สปป.ลาว จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสได้เดินทาง ผ่านพื้นที่ที่เรียกว่า สี่พันดอน และน้ำตกคอนพะเพ็ง ของ สปป.ลาว ที่ใหญ่มาก ได้มีโอกาสเข้าไปดูวังเจ้าบุญอุ้ม เจ้านายเก่า ของเมืองลาว
- ปี พ.ศ. 2544 ศึกษาดูงาน เวลา 2 สัปดาห์ "Analytical Thinking , Policy Analysis, Developemtn ethics and research strategies" ณ มลรัฐ Hawaii สหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสไปดูเขาเต้นฮาวาย ที่ชายหาด มีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์ในต่างประเทศ พูดภาษาอังกฤษ กับชาวต่างชาติ ในต่างประเทศเป็นครั้งแรก
- ปี พ.ศ. 2548 ได้รับเชิญจาก กลุ่มเภสัชกร ภาคอีสาน ไปบรรยาย เรื่อง เครือข่ายการจัดการความรู้ ในงานเภสัชกรรม บรรยาย ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว (งานเลี้ยงเกษียณ ภญ.นิ่มนวล) ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2548
- ปี พ.ศ. 2551 ร่วมคณะศึกษาดูงาน โรงงานผลิตยา ณ ประเทศ อินเดีย บังกาลอ และ เดลลี (ทัชมาฮาล)

ความฝัน (My Dream)
- อยากเห็นคนไทย พี่น้องผองเพื่อน อ่านหนังสือ กันเยอะๆ จะได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จะได้แข่งขัน กับนานาประเทศได้
- อยากเห็นคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันทุกครอบครัว จนกลายเป็นประเทศแห่งการออกกำลังกาย
- อยากเห็นคนไทย บริโภคแบบใช้ปัญญา ด้วยการประกาศสงครามกับน้ำอัดลม เลิกดื่ม ของมึนเมา บริโภคกันที่แก่นสารและสาระกันจริงๆ
- ปรารถนาจะเห็นต้นไม้สีเขียว เต็มประเทศไทย สีเขียวสดใส มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ ไปนาน ๆ
- ปรารถนาจะเห็น คนรุ่นหน้าอยู่ดี คนรุ่นนี้อยู่ได้

หนังสือ ที่เปลี่ยนชีวิตผม
1. Dare to Fail : กล้าล้มเหลว แต่งโดย Billi P.S. Lim click

และรายชื่อหนังสือที่ชีวิตผมเปลี่ยน click

ตำแหน่งทางสังคมในปัจจุบัน
1. ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดขอนแก่น (Vice President of Khon Kaen Photo Club)
2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (General Secretary of Pharmacy Alumni KKU)
3. เลขาธิการสมาพันธ์ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดขอนแก่น (General Sevreatry of Health Club Federation of Khon Kaen)
4. ประธานชมรมนักอ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลง (President of Reader for Change Club)
5. ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น (Coordinator of Consumer Organization Network of Khon Kaen - NGOs)
6. นายกสมาคมผู้ไม่ดื่มน้ำอัดลม ภาคอีสาน (President of No Aerated Water Club)
7. รองประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Vice President of Khon Kaen Pharmacist)
8. กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการกลาง ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ (Alumni KKU)

ความภูมิใจ
1. ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสังคม ในฐานผู้ชำนาญด้านการจัดการความคิด (Pharmacy The STAR) 2552 จากสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิ่งที่ผมยังทำไม่สำเร็จ
1. ทำให้คนไทยเลิกดื่มน้ำอัดลม
2. ทำให้คนไทยรักการอ่านหนังสือ
3. ทำให้คนไทย ออกกำลังกายทุกครอบครัว
4. ทำให้เด็กรุ่นใหม่ "ชื่อฟังคำครู เชิดชูพ่อแม่ ดูแลตัวเอง เกรงใจสังคม และดื่มนมทุกวัน"
5. ทำให้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องความแตกต่างได้เรียนรู้ หลักการ "แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง" เพื่อสร้างความสงบให้กับสังคม

คนเฮานี่คือกันทั้งโลก เกิดแล้วกลับต่าวปลิ้นตายเมี่ยนแมนซูคน
ขอโทษเป็นอย่างมากหากอ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้วเกิดอาการ Frustate จริงๆ เพียงอยากให้ทุกคนพัฒนาตนเอง ไปสู่การเป็นสังคมของคนเรียนรู้เท่านั้น หวังว่า สิ่งที่เขียนมานี้มาจะช่วยเติมพลังให้กับผู้อ่านทุกท่านครับ

เชื่อมั่น และ ศรัทธา

...
  

    จำนวนหน้า : [1]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.