หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 ผู้บริหาร
 การบริการด้วยหัวใจ
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 รัชเขต วีสเพ็ญ
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ศุภกิจ รุ่งโรจน์
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 โต้วาที
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  สินค้า
หลักสูตร  การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
   สินค้า : หลักสูตร พลังแห่งการพูด
การพูดต่อหน้าที่ชุมชน
บรรยายให้แก่ นายกและสมาชิก เทศบาลดงเจน ...
   
การนำเสนออย่างมืออาชีพ
บรรยาย การนำเสอนอย่างมืออาชีพ แก่ เทศบาลห้วยลาน ...
   
วิทยากรมืออาชีพ
เรียนรู้ทฤษฏีและฝึกการปฏิบัติเพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพ ...
   
ศิลปะการพูดแบบผู้นำ
" หากท่านไม่สามารถลุกขึ้นพูดต่อหน้าที่ชุมชนได้ ท่านไม่ควรปรารถนาเป็นผู้นำ "
ท่านสามารถเรียนรู้และฝึกฝนการพูดแบบผู้นำได้
...
   
การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายเรื่องบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าที่ชุมชนให้แก่ ศูนย์พัฒนาฝึกมือจังหวัดแพร่ โดยมีผู้พิพากษาสมทบจังหวัดแพร่รับการอบรม ...
   
บรรยายหลักการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหลักการพูดต่อหน้าที่ชุมชนแก่ผู้บริหารของกรมป่าไม้ ณ โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่ ...
   
เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกรในงานประชาสัมพันธ์
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยาย ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี หัวข้อ " เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกรในงานประชาสัมพันธ์" ...
   
เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายให้ความรู้แก่ วิทยากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในหัวข้อ " เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน" ในการอบรมครั้งนี้ ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญมากจึงได้มาเป็นประธานและเปิดงานการฝึกอบรมในครั้งนี้ ...
   
วิทยาการกระบวนการ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายในหัวข้อ " การเป็นวิทยากรกระบวนการ" จัดโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า สำหรับผู้เข้าร่วมเป็น กรรมการศุนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ภาคเหนือ ...
   
วิทยากร รากฐานประชาธิปไตย
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เป็นวิทยากร รากฐานประชาธิปไตย(บรรยายให้ครูภาคเหนือตอนล่าง เพื่อนำไปสอนหรือบรรยายให้แก่นักเรียนและคนทั่วไป)ครับ จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ...
   
สู้เส้นทางวิทยากร
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " สู่เส้นทางวิทยากร" แก่สมาชิกสโมสรฝึกการพูดจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม สโมสรฝึกการพูดจังหวัดเชียงราย


...
   
ศิลปะการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " ศิลปะการพูดต่อหน้าที่ชุนชน " แก่ นิสิต มหาวิทยาลัย พะเยา ณ ห้อง C101 พร้อมมีการฝึกปฏิบัติ ...
   
การเป็นนักพูดมืออาชีพ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การเป็นนักพูดมืออาชีพ" แก่นิสิตสาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
   
การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง(การโต้วาที)
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ หัวข้อ " การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง(การโต้วาที)" ให้กลุ่มผู้บริหาร ของวิทยาลัยป้องกันสาธารณภัยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ...
   

    จำนวนหน้า : [1]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.