หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 2 วัน
  -  วิทยากรกระบวนการ
  -  อบรมศิลปะการพูด
  -  วิทยากรกระบวนกลุ่ม
  -  ผู้ดำเนินอภิปรายในเวที่ต่างๆ
  -  ทอล์คโชว์
  -  วิทยากรบรรยายการเขียนแผนธูุรกิจ
  -  สัมภาษณ์รายการวิทยุ ประเด็น " สิทธิผู้บริโภค "
  -  วิทยากร รากฐานประชาธิปไตย
  -  วิทยากรเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมืองสู่เยาวชน
  -  นำเสนองาน
  -  วิทยากร รากฐานประชาธิปไตย
  -  บรรยาย การขาย
  -  ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ
  -  บรรยาย "รากฐานประชาธิปไตย"
  -  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร
  -  การบริการสู่ความเป็นเลิศ
  -  การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ
  -  การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชน
  -  บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
  -  ขายอย่างเซียน
  -  บรรยาย " การสื่อสารในที่สาธารณะชน "
  -  วิทยากรเชิงกระบวนการ
  -  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  -  ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน
  -  พรรคการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  -  ปลุกศักยภาพในตัวคุณ
  -  สู่เส้นทางวิทยากร
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 4
  -  การพัฒนาศักยภาพด้านสินเชื่อและการเงิน รุ่น 2
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 8
  -  บรรยายหัวข้อ " การเป็นวิทยากรกระบวนการ"
  -  การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
  -  การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  -  การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง(การโต้วาที)
  -  ระเบียบวิธีการวิจัย
  -  โต้วาที
  -  บทบาทหน้าที่ผู้นำที่ดี
  -  พูด Happy life Happy Work
  -  แซววาที
  -  เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วนงานสาธารณสุข
  -  การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง"
  -  วิทยากรกระบวนกร ให้แก่ สสจ.เชียงใหม่
  -  การเคลื่อนย้ายแรงงาน กฏหมายแรงงาน
  -  ครบเครื่องเรื่องนักบริหาร
  -  โต้วาที ทำแท้งลูกควรถูกกฏหมาย
  -  การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนของหน่วยงานสาธารณสุข
  -  โต้วาที โลกนี้ไม่ควรมีวันวาเลนไทน์
  -  โต้วาที เรียนต่อต่างแดนผลตอบแทนคุ้มค่า
  -  จริยธรรม คุณธรรม เสรีภาพ ความรับผิดชอบ
  -  สร้างความฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย
  -  มุ่งสู่อนาคตกับการวางเป้าหมายในการเรียน
  -  เทคนิคการบริการและการแก้ปัญหาความขัดแย้งตามหลักธรรมาภิบาล
  -  ส่งเสริมการบริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับพนักงานเดินหมาย
  -  บรรยาย การอ่านภาษาท่าทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
  -  เทคนิคการเป็นวิทยากร
  -  ศิลปะการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
  -  บทบาทของสาธารณสุขไทยในบริบทประชาคมอาเซียน
  -  พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ
  -  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
  -  ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ
  -  กฏหมายที่ประชาชนควรรู้
  -  การสร้างเครือข่ายเพื่อตลาดอาเซียน
  -  กรรมการตัดสินโครงการ S2M
  -  การใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังเกษียณ
  -  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
  -  วาทศิลป์ขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร
  -  การบริการสู่ความเป็นเลิศ
  -  การสร้างสุขสนุกกับงานบริการ
  -  เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  -  การเสริมสร้างภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมและความเสียสละเพื่อส่วนร่วม
  -  การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง(การโต้วาที)
ภาพงานบรรยายของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ" การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง(การโต้วาที)" ให้กลุ่มผู้บริหาร ของวิทยาลัยป้องกันสาธารณภัยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จังหวัดปทุมธานี ...
  
ระเบียบวิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 บรรยายและให้คำปรึกษา นักศึกษาปริญญาโท MBA หัวข้อ " ระเบียบวิธีการวิจัย" ห้องประชุม เดอะคอนเนชั่น กรุงเทพฯ ...
  
โต้วาที
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการและผู้ให้คำเสนอแนะในการโต้วาที จัดโดย โรงเรียน เซนต์คาเบรียล มีโรงเรียน 30 แห่งที่มาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ในงาน " พิธวิวัฒน์" เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ...
  
บทบาทหน้าที่ผู้นำที่ดี
บทบาทหน้าที่ผู้นำที่ดี ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " บทบาทหน้าที่ผู้นำที่ดี " ให้แก่ สารวัตรนิสิต ณ ห้องศาลจำลอง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ...
  
พูด Happy life Happy Work
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ พูดหัวข้อ "Happy life Happy Work " ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปตท.ในงานสัมมนาพนักงานสายการตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ประจำปี 2556วันที่ 29-30 กันยายน 2556
ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง
...
  
แซววาที
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ร่วมแซววาที ณ กว๊านพะเยา จัดโดยเทศบาลเมืองพะเยา ...
  
เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วนงานสาธารณสุข
วิทยากรในหัวข้อต่างๆ 2 วัน ในโครงการการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วนงานสาธารณสุข บรรยาย ณ บุญชู บางเบิด รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...
  
การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง"
บรรยาย ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี หลักสูตร
" นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ...
  
วิทยากรกระบวนกร ให้แก่ สสจ.เชียงใหม่
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เป็นวิทยากรกระบวนการ หัวข้อการส่งเสริมเครือข่ายภาครัฐและเอกชนโรงเรียนสอนนวดเพื่อสุขภาพ จัดโดย สสจ.เชียงใหม่(สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่) ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
...
  
การเคลื่อนย้ายแรงงาน กฏหมายแรงงาน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การเคลื่อนย้ายแรงงาน กฏหมายแรงงาน มาตรฐานวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.