หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  บรรยายเรื่องยาเสพติด
  -  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 2 วัน
  -  โครงการฝึกอบรม จริยธรรม คุณธรรม ในระบบราชการ
  -  ร่วมรายการโทรทัศน์
  -  ทอล์คโชว์
  -  บรรยายการตลาด
  -  พิธีกรและผู้ดำเนินอภิปราย
  -  หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
  -  อบรมศิลปะการพูด
  -  พิธีกรและผู้ดำเนินอภิปราย
  -  ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีต่างๆ
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  เสวนา " แก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบ "
  -  จดจ่อและจดจำ... ทำได้... ขายถึง
  -  บรรยาย การขาย
  -  บรรยาย องค์ประกอบของการขายที่ประสบความสำเร็จ
  -  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร
  -  การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ
  -  การบริการสู่ความเป็นเลิศ
  -  การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ
  -  บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
  -  การสร้างทีมกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  -  บรรยาย " การสื่อสารในที่สาธารณะชน "
  -  การเตรียมตัวสมัครงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  -  ทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่นที 2
  -  รุ่น 3 หัวข้อ 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ
  -  การบริการสู่ความเป็นเลิศ
  -  พรรคการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  -  การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  -  ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 9
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 10
  -  การรับเรื่องร้องเรียน
  -  การคิดเชิงสร้างสรรค์
  -  เทคนิคการพูดและการเป็นพิธีกรในงานประชาสัมพันธ์
  -  การบริหารเวลา
  -  การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  -  การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  -  การบริการที่เป็นเลิศเชิงพฤติกรรม
  -  ระเบียบวิธีการวิจัย
  -  บรรยาย การทำงานด้วยหัวใจ
  -  เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วนงานสาธารณสุข
  -  การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง"
  -  บรรยาย หัวข้อ การบริการด้วยหัวใจ
  -  โต้วาที ทำแท้งลูกควรถูกกฏหมาย
  -  การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนของหน่วยงานสาธารณสุข
  -  มุ่งมั่นตามฝันสู่อนาคตที่สดใส
  -  มุ่งสู่อนาคตกับการวางเป้าหมายในการเรียน
  -  เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี
  -  บรรยาย การอ่านภาษาท่าทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
  -  การสื่อสารภายในองค์กรและการพัฒนาบุคลิกภาพ
  -  เทคนิคการเป็นวิทยากร
  -  บทบาทของสาธารณสุขไทยในบริบทประชาคมอาเซียน
  -  พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ
  -  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
  -  การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
  -  นักทำงานยุคใหม่ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
  -  ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ
  -  การจัดการธุรกิจยุคใหม่ในตลาดโลก
  -  การสร้างเครือข่ายเพื่อตลาดอาเซียน
  -  กรรมการตัดสินโครงการ S2M
  -  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
  -  วาทศิลป์ขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร
  -  เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  -  การเสริมสร้างภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมและความเสียสละเพื่อส่วนร่วม
  -  อบรม คุณครู จังหวัดสุพรรณบุรี
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วนงานสาธารณสุข
วิทยากรในหัวข้อต่างๆ 2 วัน ในโครงการการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วนงานสาธารณสุข บรรยาย ณ บุญชู บางเบิด รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ...
  
การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง"
บรรยาย ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี หลักสูตร
" นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ...
  
บรรยาย หัวข้อ การบริการด้วยหัวใจ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยาย หัวข้อ การบริการด้วยหัวใจ ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขสมุทรสาคร โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขสมุทรสาครและตัวแทนนางพยาบาลของโรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดสมุทรสาครเข้ารับการอบรม ...
  
โต้วาที ทำแท้งลูกควรถูกกฏหมาย
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและนำเสนอความคิดเห็น การโต้วาทีในญัตติ ทำแท้งลูกควรถูกกฏหมาย ระหว่างการแข่งขันโต้วาที ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยถ่ายทอดผ่านรายการ U - Debate ณ สถานีโทรทัศน์ VOICE TV ...
  
การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนของหน่วยงานสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี หัวข้อ " การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่อาเซียน" ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายมาจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วราชบุรี ...
  
มุ่งมั่นตามฝันสู่อนาคตที่สดใส
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ทอล์คโชว์ให้นักเรียน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ในหัวข้อ " มุ่งมั่นตามฝันสู่อนาคตที่สดใส ...
  
มุ่งสู่อนาคตกับการวางเป้าหมายในการเรียน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " มุ่งสู่อนาคตกับการวางเป้าหมายในการเรียน" ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ...
  
เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก www.drsuthichai.om บรรยายหัวข้อ " เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี" ณ ห้อง ภูกามยาว 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่ ผู้นำนักศึกษาของม.พะเยา จัดโดยกองกิจกรรมนิสิต ม.พะเยา กับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ...
  
บรรยาย การอ่านภาษาท่าทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การอ่านภาษาท่าทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร" หลักสูตร 6 ชั่วโมง ให้แก่ผู้บริหารระดับผู้จัดการแผนก รองผู้จัดการแผนก ของ 7-11(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)) ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค ห้องอบรม 302 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ...
  
การสื่อสารภายในองค์กรและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก ได้ไปบรรยายหัวข้อ " การสื่อสารภายในองค์กรและการพัฒนาบุคลิกภาพ" ให้แก่ นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย พะเยา ณ ห้อง ICT 1108 มหาวิทยาลัย พะเยา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.