หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  บรรยายเรื่องยาเสพติด
  -  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 2 วัน
  -  เศรษฐกิจพอเพียงกับการปรับตัว
  -  โครงการฝึกอบรม จริยธรรม คุณธรรม ในระบบราชการ
  -  ร่วมรายการโทรทัศน์
  -  ทอล์คโชว์
  -  อบรมศิลปะการพูด
  -  ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีต่างๆ
  -  ผู้ดำเนินอภิปรายในเวที่ต่างๆ
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  วิทยากรบรรยายการเขียนแผนธูุรกิจ
  -  สัมภาษณ์รายการวิทยุ ประเด็น " สิทธิผู้บริโภค "
  -  วิทยากร รากฐานประชาธิปไตย
  -  นำเสนองาน
  -  ร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ
  -  บรรยาย การทำงานให้มีสนุกและสร้างความสุขกับการทำงาน
  -  บรรยาย "รากฐานประชาธิปไตย"
  -  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร
  -  การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ
  -  การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ
  -  บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
  -  การสร้างทีมกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  -  ขายอย่างเซียน
  -  วิทยากรเชิงกระบวนการ
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ
  -  รุ่น 3 หัวข้อ 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ
  -  การบริการสู่ความเป็นเลิศ
  -  พรรคการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 4
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 6
  -  การพัฒนาศักยภาพด้านสินเชื่อและการเงิน รุ่น 2
  -  ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 9
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 10
  -  การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
  -  บรรยายหัวข้อ " การเป็นวิทยากรกระบวนการ"
  -  การบริการด้วยหัวใจ
  -  การคิดเชิงสร้างสรรค์
  -  การบริหารเวลา
  -  การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  -  การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง(การโต้วาที)
  -  หลักสูตร " พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา"
  -  ระเบียบวิธีการวิจัย
  -  การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
  -  บทบาทหน้าที่ผู้นำที่ดี
  -  การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง"
  -  บรรยาย หัวข้อ การบริการด้วยหัวใจ
  -  วิทยากรกระบวนกร ให้แก่ สสจ.เชียงใหม่
  -  ครบเครื่องเรื่องนักบริหาร
  -  การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรอย่างมืออาชีพ
  -  โต้วาที ทำแท้งลูกควรถูกกฏหมาย
  -  การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนของหน่วยงานสาธารณสุข
  -  โต้วาที โลกนี้ไม่ควรมีวันวาเลนไทน์
  -  โต้วาที เรียนต่อต่างแดนผลตอบแทนคุ้มค่า
  -  จริยธรรม คุณธรรม เสรีภาพ ความรับผิดชอบ
  -  สร้างความฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย
  -  มุ่งมั่นตามฝันสู่อนาคตที่สดใส
  -  จงตั้งเป้าหมายในอนาคตเพื่อการเรียนที่ดี
  -  เทคนิคการบริการและการแก้ปัญหาความขัดแย้งตามหลักธรรมาภิบาล
  -  ส่งเสริมการบริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับพนักงานเดินหมาย
  -  เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี
  -  บรรยาย การอ่านภาษาท่าทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
  -  เทคนิคการเป็นวิทยากร
  -  ศิลปะการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
  -  คณะกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำ
  -  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
  -  นักทำงานยุคใหม่ควรปฏิบัติตัวอย่างไร
  -  กฏหมายที่ประชาชนควรรู้
  -  การจัดการธุรกิจยุคใหม่ในตลาดโลก
  -  กรรมการตัดสินโครงการ S2M
  -  Be ready for the working spear
  -  การใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังเกษียณ
  -  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
  -  วาทศิลป์ขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร
  -  การบริการสู่ความเป็นเลิศ
  -  การสร้างสุขสนุกกับงานบริการ
  -  เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  -  การเสริมสร้างภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมและความเสียสละเพื่อส่วนร่วม
  -  บรรยาย กฏหมาย
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนของหน่วยงานสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี หัวข้อ " การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อเข้าสู่อาเซียน" ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายมาจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วราชบุรี ...
  
โต้วาที โลกนี้ไม่ควรมีวันวาเลนไทน์
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นกรรมการและผู้เสนอแนะ ในรายการ U-Debate ของสถานีโทรทัศน์ VOICE TV ในญัตติ โลกไม่ควรมีวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
  
โต้วาที เรียนต่อต่างแดนผลตอบแทนคุ้มค่า
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและให้คะแนน พร้อมทั้งให้ความเห็นเสนอแนะ ในการแข่งขัน รายการ U-Debate ณ สถานีโทรทัศน์ VOICE TV ในญัตติ " เรียนต่อต่างแดนผลตอบแทนคุ้มค่า" ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่าง ทีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
  
จริยธรรม คุณธรรม เสรีภาพ ความรับผิดชอบ
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " บุคคล : คุณธรรม จริยธรรม เสรีภาพ ความรับผิดชอบ" ณ ห้อง PKY 1(ภูกามยาว 1) ม.พะเยา ให้แก่เด็กนิสิตปีที่1 ของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1,000 คน ...
  
สร้างความฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ทอล์คโชว์ หัวข้อ " สร้างความฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ให้แก่ นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก อ.ปง จ.พะเยา ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมของ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ...
  
มุ่งมั่นตามฝันสู่อนาคตที่สดใส
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ทอล์คโชว์ให้นักเรียน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ในหัวข้อ " มุ่งมั่นตามฝันสู่อนาคตที่สดใส ...
  
จงตั้งเป้าหมายในอนาคตเพื่อการเรียนที่ดี
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " จงตั้งเป้าหมายในอนาคตเพื่อการเรียนที่ดี" ให้แก่นักเรียนชั้น ม.1- ม.6 ของโรงเรียนถ้าปินวิทยาคม ณ ห้องประชุม โรงเรียนถ้าปินวิทยาคม ... ...
  
เทคนิคการบริการและการแก้ปัญหาความขัดแย้งตามหลักธรรมาภิบาล
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " เทคนิคการบริการและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ตามหลักธรรมาภิบาล" ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ให้แก่พนักงานเดินหมายของกรมบังคดี รุ่นที่ 1 ...
  
ส่งเสริมการบริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับพนักงานเดินหมาย
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ได้บรรยายให้แก่พนักงานเดินหมายที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ ให้แก่กรมบังคับคดี ณ โรงแรม เอสดี เอเวนิว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ในหลักสูตร " ส่งเสริมการบริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับพนักงานเดินหมาย" ...
  
เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก www.drsuthichai.om บรรยายหัวข้อ " เทคนิคการเป็นผู้นำที่ดี" ณ ห้อง ภูกามยาว 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่ ผู้นำนักศึกษาของม.พะเยา จัดโดยกองกิจกรรมนิสิต ม.พะเยา กับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.