หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 2 วัน
  -  โครงการฝึกอบรม จริยธรรม คุณธรรม ในระบบราชการ
  -  ร่วมรายการโทรทัศน์
  -  ทอล์คโชว์
  -  บรรยายการตลาด
  -  พิธีกรและผู้ดำเนินอภิปราย
  -  ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีต่างๆ
  -  ร่วมนำเสนอ ในเวทีต่างๆ ในการระดมความคิดเห็น
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  ทอล์คโชว์ " การศึกษายุคใหม่ไฉไลกว่ายุคก่อน "
  -  วิทยากรบรรยายการเขียนแผนธูุรกิจ
  -  สัมภาษณ์รายการวิทยุ ประเด็น " สิทธิผู้บริโภค "
  -  วิทยากร รากฐานประชาธิปไตย
  -  นำเสนองาน
  -  จดจ่อและจดจำ... ทำได้... ขายถึง
  -  บรรยาย การทำงานให้มีสนุกและสร้างความสุขกับการทำงาน
  -  บรรยาย "รากฐานประชาธิปไตย"
  -  กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร
  -  การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ
  -  การบริการสู่ความเป็นเลิศ
  -  การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ
  -  บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
  -  การสร้างทีมกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  -  ขายอย่างเซียน
  -  วิทยากรเชิงกระบวนการ
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ
  -  รุ่น 3 หัวข้อ 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 4
  -  การอ่านกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 6
  -  การพัฒนาศักยภาพด้านสินเชื่อและการเงิน รุ่น 2
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 8
  -  ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 9
  -  9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ รุ่น 10
  -  การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
  -  การทำงานเป็นทีม
  -  การบริหารเวลา
  -  การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง(การโต้วาที)
  -  หลักสูตร " พลเมืองไทยที่พึงปรารถนา"
  -  ระเบียบวิธีการวิจัย
  -  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  -  การทำงานอย่างไรให้มีความสุข
  -  บทบาทหน้าที่ผู้นำที่ดี
  -  การทำงานด้วยหัวใจ
  -  แซววาที
  -  เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วนงานสาธารณสุข
  -  การใช้วาทศิลป์ขั้นสูง"
  -  บรรยาย หัวข้อ การบริการด้วยหัวใจ
  -  วิทยากรกระบวนกร ให้แก่ สสจ.เชียงใหม่
  -  ครบเครื่องเรื่องนักบริหาร
  -  การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรอย่างมืออาชีพ
  -  โต้วาที ทำแท้งลูกควรถูกกฏหมาย
  -  โต้วาที โลกนี้ไม่ควรมีวันวาเลนไทน์
  -  โต้วาที เรียนต่อต่างแดนผลตอบแทนคุ้มค่า
  -  จริยธรรม คุณธรรม เสรีภาพ ความรับผิดชอบ
  -  สร้างความฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย
  -  มุ่งมั่นตามฝันสู่อนาคตที่สดใส
  -  เทคนิคการบริการและการแก้ปัญหาความขัดแย้งตามหลักธรรมาภิบาล
  -  ส่งเสริมการบริการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับพนักงานเดินหมาย
  -  บรรยาย การอ่านภาษาท่าทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
  -  คณะกรรมการตัดสินและให้คำแนะนำ
  -  กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยหลักมนุษย์สัมพันธ์
  -  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
  -  การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
  -  การใช้วาทศิลป์ขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร
  -  การจัดการธุรกิจยุคใหม่ในตลาดโลก
  -  กรรมการตัดสินโครงการ S2M
  -  การพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพของผู้นำและการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่การตลาดยุคใหม่
  -  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
  -  การบริการสู่ความเป็นเลิศ
  -  เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  -  การเสริมสร้างภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมและความเสียสละเพื่อส่วนร่วม
  -  อบรม คุณครู จังหวัดสุพรรณบุรี
  -  การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
  -  บรรยาย กฏหมาย
  -  บรรยาย กฏหมาย
 บทความต่างๆ ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเสริมสร้างกำลังใจของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 สุนทรพจน์ของนักการเมือง
 บทความเกี่ยวกับการขายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับกฏหมายของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 บทความเกี่ยวกับการเขียนของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
 นักพูดทางการเมือง
 หนังสือ การพูด
 บทความต่างๆ ของนักพูด
 ประวัตินักขาย
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการขาย
 วาทะของคนดัง
 ประวัติ ทนายความ
 ประวัติอาจารย์นักพูด
 คลิปเสียงภาพ เกี่ยวกับกฏหมาย
 วิธีการสู่ความสำเร็จ
 บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 การบริการด้วยหัวใจ
 ผู้บริหาร
 Mind Map แผนที่ความคิด(หนังสือทางด้านการพูด)
 แนะนำหนังสือการเขียน
 ประวัตินักเขียน
 คลิปนักพูด
 แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 คลิป นักพูดต่างประเทศ
 คลิป ประกอบการบรรยาย
 คลิปเสียงของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เกี่ยวกับการพูด เช่น นักพูดชั้นนำทำกันอย่างไร , วิธีการปรับปรุงน้ำเสียง ,จะพูดให้ได้ดีต้องมีการเตรียมตัว,นักพูดที่ดีต้องมีการศึกษาและองค์ประกอบของนักพูดที่ดี
 คลิป ครูเคท บรรยาย
 คลิป หมู่บ้านพลัม
 สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
 สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
 พูดอย่างมีกึ๋น
 หนังสือ การทำงานเป็นทีม
 แนะนำหนังสือ เกี่ยวกับการทำงาน
 ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
 คำคม
 รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
 สมชาย หนองฮี
 ดร.ผาณิต กันตามระ
 อ.อุสมาน ลูกหยี
 อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
 วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
 รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ
 หมอพงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
 อาจารย์พนม ปีย์เจริญ
 อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
 รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
 อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
 ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
 กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
 อาจารย์ถาวร โชติชื่น
 สิริลักษณ์ ตันศิริ
 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 โต้วาที
 คะเณยะ อ่อนนาง
 ภก. ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
 ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล
 ดร.โอภาส กิจกำแหง
 ประมวลสุนทรพจน์ ทักษิณ ชินวัตร
 ดร.อภิชาติ ดำดี
 อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
 การตลาด
 ทอล์คโชว์
 รวมคลิป ที่เกี่ยวกับการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
 คลิป เรื่องการบริหาร
 คลิป บุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ
 เพลง ที่ให้กำลังใจ
 คลิป ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
 คลิป แรงบันดาลใจ
 คลิป สนุกๆ สร้างสรรค์
 การทำงานอย่างมีความสุข
 การจัดการองค์ความรู้ KM
 สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย

กลุ่มสินค้า

 หลักสูตร พลังแห่งการพูด
 หลักสูตร พลังแห่งการบริการ
 หลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการบริหาร
 หลักสูตร พลังแห่งการสื่อสาร
 ผลงานหนังสือ
 หลักสูตร พลังแห่งการขายและการตลาด
 หลักสูตร การทำงานด้วยหัวใจ
 อาเซียน
 หลักสูตรอื่น
 หลักสูตร การคิด
 มอบหนังสือ เพื่อการกุศล
Custom Search
สถาบัน Cap vision
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
 
 
  บริการ
รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
บทความต่างๆ  ของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการพูดของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
บทความเกี่ยวกับการบริหารของดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
หนังสือ การพูด
สุนทรพจน์ JFK เคเนดี้
สุนทรพจน์ของลินคอล์นที่เก็ตตีสเบอร์ก
พูดอย่างมีกึ๋น
ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ไหล์ PDF แนะนำหนังสือเกี่ยวกับการพูดได้
สมชาย หนองฮี
อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาศ
สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
   บริการ : รับงานบรรยายในหัวข้อต่างๆ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน" ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ณ วัดทุ่งกวาว อ.ภูซาง จ.พะเยา ...
  
การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน" ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัย พิษณุโลก โดยผู้เข้ารับการอบรม เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานทางวิชาการ ...
  
การใช้วาทศิลป์ขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การใช้วาทศิลป์ขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี ...
  
การจัดการธุรกิจยุคใหม่ในตลาดโลก
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยาย หัวข้อ " การจัดการธุรกิจยุคใหม่ในตลาดโลก" ให้แก่ นักศึกษาปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย พิษณุโลก เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ วังยางรีสอร์ท จังหวัดกำแพงเพชร ...
  
กรรมการตัดสินโครงการ S2M
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์.....กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงการ S2M ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา จำนวน 17 ทีม..
...
  
การพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพของผู้นำและการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่การตลาดยุคใหม่
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพของผู้นำและการทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่การตลาดยุคใหม่"

ให้กับผู้บริหารและสายงานฝ่ายขายของ บริษัท นิโอริต้า ประเทศไทย จำกัด ณ ภัทธารารีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

www.drsuthichai.com ...
  
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ได้บรรยายหัวข้อ " ทำงานอย่างไรให้มีความสุข " แก่สมาชิกของสมาคมฝึกพูดของประเทศไทย ...
  
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
ศาลจังหวัดพะเยาจัดทำโครงการ " อบรมการพัฒนาจิตใจสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์เป็น วิทยากรในหัวข้อ " หลักการและความสำคัญของการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและการสร้างสุขสนุกกับงานบริการ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดพะเยา ...
  
เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ” ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลลี้ (กพสต.ลี้) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน ...
  
การเสริมสร้างภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมและความเสียสละเพื่อส่วนร่วม
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ " การเสริมสร้างภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรมและความเสียสละเพื่อส่วนร่วม" ให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา Www.drsuthichai.com

...
  

    จำนวนหน้า : [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  

หนังสือ พูดอย่างมีกึ๋น
ศิลปะการขาย
วาทะวาที

  Copyright @ 2010 drsuthichai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.